CHUNG CHENG HIGH SCHOOL (YISHUN)
 
Home > About Us > Our Staff & Organisation > Principals' list

Principals' list

Principals who have served the school from 1939 include:

2018 to present : Mr Tan Yee Kan 陈毅刚校长
2012 - 2018 : Mr Yap Thiam Chuan 叶天泉校长
2006 - 2012 : Mr Ong Kock Hua 王国华校长
1999 - 2006 : Mr Yap Juye Long 叶维隆校长
1994 - 1999 : Mr Ong Kian Choon 王建春校长
1979 - 1994 : Mr Chua Hun Cheong 蔡汉章校长
1970 - 1978 : Mdm Chuang Wei Lang 庄为琅校长
1961 - 1970 : Mr Kok Chong Peng 许钟腾校长
1957 - 1960 : Mr Ko Pei Teck 高沛泽校长
1939 - 1957 : Dr Chuang Chu Lin 庄竹林博士
 
庄为琅校长 蔡汉章校长 王建春校长
叶维隆校长 王国华校长 叶天泉校长

Vice-Principals' List

Year Vice-Principal
2018 to present
Mr Chang Fook Yong 张福勇副校长
 2017 to present
Ms Elsie Tan 陈淑凤副校长
 2012 - 2016 Mr Chia Keng Hwee谢锦辉副校长
2011 to present Mrs Chong Lai Peng 杨丽萍副校长
2010 - 2012 Mr Yap Thiam Chuan 叶天泉副校长
2007 - 2010 Mr Toh Teck Wang 苏德望副校长
2006 Mr Lim Meng Wei